Tamiya - 78012 1 350 US Navy DD445 Fletcher - Plastic Model 4950344780129